Servicevoorwaarden - Comsupport Telematica - Comsupport

Uw Partner in Netwerk en Communicatie
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Servicevoorwaarden

SERVICE VOORWAARDEN COMSUPPORT TELEMATICA


1.1 Service en onderhoudsvoorwaarden

1.1.1 Comsupport Telematica, hierna te noemen Comsupport Telematica, draagt zorg voor het onderhoud van de door haar geleverde apparatuur, teneinde deze in goede bedrijfstoestand te houden.
1.2 Duur van de onderhoudsverplichting

1.2.1 De minimumperiode waarin klant de apparatuur door Comsupport Telematica laat onderhouden, wordt voor alle apparatuur tussen partijen vastgelegd. Deze minimumperiode zal niet korter kunnen zijn dan twaalf maanden.

1.2.2 Behoudens opzegging wordt de onderhoudsperiode na afloop van de overeengekomen periode van jaar tot jaar verlengd tot een maximum van 36 maanden.

1.2.3 Opzegging kan door partijen slechts geschieden tegen het einde van de in punt 1.2.1 genoemde minimumperiode of tegen elk gewenst tijdstip daarna.

1.2.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De door beide
partijen in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt tenminste drie maanden.
1.3 Onderhoud

1.3.1 Onder onderhoud wordt verstaan:
- preventief onderhoud: de door Comsupport Telematica ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie en afstelling van de apparatuur;
- correctief onderhoud; het opheffen van de aangemelde storingen; hieronder wordt mede begrepen het uitvoeren van de benodigde reparaties en het zo nodig vervangen van onderdelen. Deze onderdelen zullen separaat worden berekend.

1.3.2 Het preventief onderhoud wordt verricht tijdens de bij Comsupport Telematica geldende normale kantooruren van maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen). Indien een algemene wijziging van de in Nederland gebruikelijke werktijden plaatsvindt (bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek) zal in dit lid bepaalde hieraan worden aangepast. Het herstellingsonderhoud wordt verricht tijdens de openingstijden van het filiaal alwaar hertelling is gewenst.

1.3.3 Indien herstellingsonderhoud is aangevangen tijdens de in punt 1.3.2 bedoelde uren en het onderhoudspersoneel van Comsupport Telematica het nodig acht dat de werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan klant
geen kosten in rekening worden gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten de bedoelde uren worden voortgezet.

1.3.4 Comsupport Telematica stelt zelf de apparatuur ten behoeve van de in punt 1.3.1. vermelde werkzaamheden ter beschikking van het onderhoudspersoneel van Comsupport Telematica.

1.3.5 Voor werkzaamheden aan apparatuur, verbonden of gekoppeld aan niet door Comsupport Telematica geleverde systemen of apparaten, dient klant om het functioneren van de verbindingen te testen, deze systemen of apparatuur evenals de desbetreffende testprocedures eveneens ter beschikking te stellen.

1.4 Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

1.4.1 Klant zorgt voor eigen rekening en risico enige door Comsupport Telematica op te geven eenvoudige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.

1.4.2 De installatieruimte dient te voldoen aan de daaraan door Comsupport Telematica te stellen eisen. Wijzigingen zullen door klant niet zonder schriftelijke toestemming van Comsupport Telematica mogen worden aangebracht.

1.4.3 Klant kan de apparatuur op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Comsupport Telematica.

1.4.4 Indien klant apparatuur gebruikt, welke niet door Comsupport Telematica is geleverd, en de oorzaak van een storing naar het oordeel Comsupport Telematica gelegen is in het gebruik van deze apparatuur, zullen de met opheffing van de storing samenhangende kosten voor rekening van klant komen tenzij klant aantoont dat de oorzaak van de storing niet is gelegen in het gebruik van bedoelde verbruiksmaterialen, informatiedragers en toebehoren.

1.4.5 Klant is bevoegd niet door Comsupport Telematica geleverde apparatuur aan te sluiten, mits Comsupport Telematica tevoren schriftelijk verklaart tegen de aankoppeling en de te gebruiken apparatuur geen bezwaar te hebben.

1.4.6 Reparaties en/of vermeerdering van onderhoudstijd,veroorzaakt door ondeskundig of onjuist gebruik, ingrepen door derden, waaronder mede begrepen personeel van klant, door elke buiten de apparatuur zelf gelegen oorzaak, evenals door het door klant niet in acht nemen van het in deze algemene bepalingen gestelde, komen voor rekening van klant. Indien gewenst en indien mogelijk, zal vooraf een kostenbegroting van de hier bedoelde werkzaamheden aan klant worden verstrekt.
1.5 Tarieven en betaling

1.5.1 Het onderhoudstarief is in deze overeenkomst vermeld in het hoofdstuk investeringen en tarieven.

1.5.2 Het basis onderhoudstarief is gebaseerd op het ten tijde van het ondertekenen van de service- overeenkomst geldende peil van salarissen en sociale lasten, alsmede reis- en verblijfskosten. In geval van wijziging van één of meer van deze kostenfactoren, is Comsupport Telematica gerechtigd - voor zover  niet wettelijk verboden is - zijn tarieven voor de toekomst dienovereenkomstig aan te passen.

1.5.3 Voorzover van toepassing is het basis onderhoudstarief gebaseerd op een maximum gebruiksduur van de apparatuur, zoals vermeld in de service- overeenkomst. Bij overschrijding van de maximum gebruiksduur is een nader over een te komen extra vergoeding verschuldigd.

1.5.4 Het onderhoudsbedrag, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, is voor het eerst verschuldigd op datum van ingang van de service- overeenkomst en dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Daarna geschiedt de betaling van het verschuldigde onderhoudsbedrag per jaar. De betaling voor het jaar waarin de overeenkomst eindigt, is proportioneel verschuldigd. Betalingen dienen binnen de bij Comsupport Telematica gebruikelijke betalingstermijn te geschieden.

1.5.5 Over elke betaling, die niet tijdig is verricht, kan een rente in rekening worden gebracht gelijk aan het promessedisconto van de Algemene Bank Nederland, verhoogd met 3% per jaar ofwel, ter keuze van Comsupport Telematica de wettelijke vertragingsrente. Deze rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

1.5.6 Betalingen dienen zonder beroep op compensatie te geschieden.

1.6 Aansprakelijkheid

1.6.1 Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in het kader van de service- overeenkomst aanvaardt Comsupport Telematica de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van klant en van derden, voorzover het letsel of de schade is ontstaan tijdens bovenbedoelde werkzaamheden en het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van personen waarvan Comsupport Telematica zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Comsupport Telematica beperkt is tot ten hoogste €1.135.000,-- per gebeurtenis.

1.6.2 Voor alle overige directe schade en alle indirecte schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie, is Comsupport Telematica niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Comsupport Telematica tegen alle aanspraken van derden terzake.

1.7 Overmacht

1.7.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

1.7.2 In geval van overmacht zijn Comsupport Telematica en klant gerechtigd de nakoming van de voor elk der partijen uit de serviceovereenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van zodanige overmacht, zonder over en weer tot enige schadevergoeding terzake te kunnen worden verplicht.

1.8 Tussentijdse beëindiging

1.8.1 Comsupport Telematica is bevoegd de service- overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder zijnerzijds tot schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, wanneer klant niet behoorlijk of niet tijdig een of meer van zijn uit de service- overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt, als mede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf en klant en andere, onverminderd de aan Comsupport Telematica overigens toekomende rechten.

1.9 Geheimhouding

1.9.1 Comsupport Telematica verbindt zich aan zijn personeelsleden geheimhouding op te leggen met betrekking tot alle gegevens die als van vertrouwelijke aard dienen te worden beschouwd, waarvan kennis genomen wordt bij werkzaamheden in het kader van de service- overeenkomst.

1.10 Algemeen

1.10.1 Wijzigingen van de service- overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.10.2 Indien een of meer bepalingen van de service- overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig of niet rechtsgeldig zijnde, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

1.10.3 De service- overeenkomst zal worden beheerst door Nederlands recht.

1.10.4 De service- overeenkomst geldt alleen in Nederland en voor zover de apparatuur in Nederland is opgesteld.

1.10.5 Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Comsupport Telematica rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de service- overeenkomst, aan een of meer derden overdragen.

1.11 Servicevormen

Voor de genoemde servicevormen is een drietal responsvormen mogelijk.

Standaard Service
Responstijd: Maximaal 8 uur binnen de serviceperiode.
Serviceperiode: Maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

Standaard Plus Service
Responstijd: Maximaal 4 uur binnen de serviceperiode.
Serviceperiode: Maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

24-Uurs Service
Responstijd: Maximaal 2 uur binnen de serviceperiode.
Serviceperiode: Alle dagen van de week: 00.00-24.00 uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

Als de service- overeenkomst aanvangt bij ingebruikneming van de apparatuur en/of programmatuur, ontvangt u vanaf de eerste dag de service zoals deze is beschreven bij de door u gekozen servicevorm. De garantie op de apparatuur is beperkt tot fabrieksgarantie van 12 maanden.

1.12 Geschillen

Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de service- overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil, terzake van of verband houdend met de overeenkomst, geen uitgezonderd, zal de rechter te Hilversum  steeds bevoegd zijn.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu